• Trang chủ
 • Bài khấn cúng Phật tại gia và lễ chùa

  Bài khấn cúng Phật tại gia và lễ chùa

  0
  1933

  Con xin Nam Mô Phật (quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)
  Con xin Nam Mô Pháp(quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)
  Con xin Nam Mô Tăng(quỳ gối xá một lạy hai tay và đầu dập sát đất)
  (Làm chậm rãi hết sức cung kính và nhất tâm )


  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật

  Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
  Hôm nay,ngày...tháng...năm....
  Phật tử con là...................hiện cư trú tại........................
  Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện,nơi chùa
  Con Nam Mô Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
  Con Nam Mô Đức Phật A Di Đà,
  Con Nam Mô Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát
  Con Nam Mô Đức Phật Đại Thế Chí Bồ Tát
  Con Nam Mô Đức Phât Địa Tạng Vương Bồ Tát
  Con Nam Mô Mười phương chư Phật
  Con Nam Mô Vô thượng Phật pháp
  Và hằng hà sa số Phật cùng hiền Thánh,Tăng

  Hôm nay Phật tử con
  Được quay trở về đây
  Được nương tựa,che chở dưới bóng Phật,Pháp,Thánh ,Tăng
  Là phúc phận của con
  Không có gì sung sướng,phúc đức nào so sánh bằng
  Nay đứng trước Phật Thánh đài
  Con cúi đầu đảnh lễ

  Xin Phật gia trì độ
  Cho gia tiên,tiền tổ,ông bà cùng cha mẹ
  Và anh em,thân bằng quyến thuộc
  Trong nhiều đời nhiều kiếp
  Cũng như hiện kiếp
  Còn ở dưới suối vàng
  Hay còn trong "âm phủ "
  Hay còn đang luyến tiếc
  Sắc,dục,tham,sân,si
  Và vô minh che lối
  Sớm được đi siêu thoát
  Được sinh cõi tốt đẹp
  Xin Phật gia trì độ
  Cửu huyền thất tổ con
  Sinh ra gặp Phật Pháp
  Được tu tập đắc ngộ
  Thành tựu chứng niết bàn

  Con cúi đầu đảnh lễ
  Xin Phật gia trì độ
  Cho con...(tên đọc ra)
  Nay con xin Phát nguyện
  Từ tâm thành tha thiết
  Từ sâu thẳm đáy lòng
  Được tu ,gặp Phật Pháp
  Ngộ giáo lý Phật dạy
  Được thuận duyên tiến tu
  Phương tiện xin Phật Độ nhiều thuận lợi cho con
  Mọi chướng nghiệp đều biến tan
  Xin Phật độ con gặp
  Nhiều bậc thầy "minh sư"
  Chỉ dạy con Phật Pháp
  Thiền tông,tịnh,mật tông
  Và kinh kệ thần chú
  Con xin Phật gia hộ
  Trên con đường tu tập
  Thành tựu sớm viên mãn
  Con xin phát nguyện rằng
  Khi tu thành viên mãn
  Nguyện đem công đức đó
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Được tròn thành Phật Đạo
  Con không màng tư lợi
  Không nghĩ cho thân mình
  Dù bất luận thế nào
  Nguyện đem thân xác này
  Dù thân tan,dập nát
  Hướng về khắp tất cả
  Chúng sanh được an vui

  Sau con thành tâm xám hối
  Hổ thẹn với lương tâm
  Phật tử con lâu đời lâu kiếp
  Đức mỏng nghiệp chướng dày
  Và vô mình che lối
  Hiểu biết thì nông cạn
  Nay đến trước Phật Đài
  Thành tâm con xám hối
  Tất thảy việc đã tạo
  Từ đời đời kiếp kiếp
  Điều xấu hại người,vật
  Và ác ý,thâm ô
  Từ tâm tham,sân,si,mạn
  Cũng như vô số tội
  Nguyện con luôn tinh tấn
  Trước diệt tam tâm độc
  Sau diệt ác nghiệp đã gây
  Cũng như việc xấu ác
  Nguyện con làm việc lành
  Việc thiện giúp chúng sinh
  Bá gia và bá tánh
  Lợi lạc hướng tất cả
  Trời người và chúng sinh
  Không nề hà thân con
  Ngửa trông ơn Phật dạy
  Thích Ca Mâu Ni Phật
  Phật Bà Quán Thế Âm
  Cùng Chư Thánh hiền Tăng
  Thiên Long Bát bộ
  Hộ pháp Thiên thần
  Từ bi gia hội

  Cúi xin đảnh lễ các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật,luôn luôn khỏe mạnh, hàng ngày an vui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đáo hanh thông
  ,để luôn luôn đời đời thấm nhuần ơn Phật Pháp

  Cúi xin con luôn luôn hạnh đạo vuông tròn,làm tròn chữ hiếu,bổn phận với ông bà,cha mẹ

  Cúi xin cho các con của con,luôn luôn được khỏe mạnh,học hành luôn tinh tấn..Học một hiểu biết mười,là con ngoan trò giỏi

  Đặng xin cứu độ cho các bậc Tôn Trưởng cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

  Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Nam mô a di Đà Phật!

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!

  1900636815