Home » Tag Archives: SỬA NHÀ

Tag Archives: SỬA NHÀ

Bài Khấn Lễ Động Thổ – Khởi công

Bài Khấn Lễ Động Thổ – Khởi công    Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật Kính lạy Hoàng Thiên hậu thổ chư vị tôn thần. Kính lạy Quan đương niên, kính lạy Các tôn thần bản xứ Hôm nay, ngày .….tháng .….năm .…. Tín chủ con là: ……………… …

Xem thêm